Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – podstawowe informacje

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności gruntów zabudowanych:

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
  • budynkami, o których mowa powyżej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Jakie zniżki obowiązują we Wrocławiu?

Samorządy miast, same ustalają wysokości owej bonifikaty. We Wrocławiu jest to 90%, należy pamiętać o spełnieniu podstawowego warunku czyli niezaleganiu w opłatach za użytkowanie wieczyste. Przysługuje też bonifikata w wysokości 99%, dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych do jej uzyskania.

Kupno mieszkania a widniejący wpis w Księdze Wieczystej

Najczęściej spotykam się w wyborem przez właścicieli płatności rozbitej na raty, na 20-lat. Osoby, które nie zdecydują się wpłacić całej kwoty od razu, tylko z rozbiciem na pełne 20 lat, będą płacić tyle samo, ile dotąd za użytkowanie wieczyste, przynajmniej z początku. Zgodnie z ustawą co kilka lat kwota roczna może być podnoszona. W konsekwencji wniesienie wpłaty jednorazowej i skorzystanie z bonifikaty pozwala na niebagatelne oszczędności w porównaniu do wariantu płatności rozłożonej na 20 lat. Przykładowo, jeśli budynek stoi na terenie należącym do Gminy Wrocław i zdecydujemy się na jednorazową opłatę z bonifikatą sięgającą 90 proc., a za użytkowanie wieczyste płaciliśmy 250 zł złotych rocznie, to za przekształcenie terenu we własność zapłacimy w sumie 500 zł. W wariancie spłaty przez kolejnych 20 lat będzie nas to kosztowało już 5000 zł. Decyzja o jednorazowej spłacie daje więc co najmniej kilkutysięczne oszczędności.

Część właścicieli dokonała opłaty jednorazowej, samo otrzymanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność nie kończy procedury uwłaszczeniowej. Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie opłaty przekształceniowej właściciel nieruchomości powinien udać się do właściwego sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości i złożyć wniosek wraz z niniejszym zaświadczeniem o wykreślenie roszczenia o uiszczenie opłaty przekształceniowej z działu III księgi wieczystej.

Co najlepiej zrobić?

Jeśli właściciel wybrał opcję płatności w ratach- nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonać przed sprzedażą spłaty jednorazowej. Jako Agent przygotowujący nieruchomość do sprzedaży, już na pierwszym spotkaniu proszę właścicieli aby dowiedzieli się jaka kwota musi zostać uiszczona do całkowitej spłaty i proszę aby jej dokonali, a do umowy przyrzeczonej przedstawili zaświadczenie o całkowitej spłacie które posłuży notariuszowi do złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w KW. Najlepiej zrobić to właśnie przy umówię przyrzeczonej przenoszącej własność, jest to opcja najwygodniejsza i najszybsza.

Dla mnie to podstawowy i bardzo skuteczny argument dla sprzedających, jest to też atut przy sprzedaży dla kupującego, sam w przyszłości nie będzie musiał tym zaprzątać sobie głowy.

W sytuacji, gdy kwota bonifikaty jest dla sprzedającego zbyt wysoka, lub zwyczajnie nie chce tego robić. Przy zakupie nieruchomości roszczenie przejdzie na nowego nabywcę. W kolejnym kroku można samemu dokonać spłaty i złożyć wniosek do ksiąg wieczystych.