Certyfikat energetyczny

Kto musi mieć świadectwo energetyczne w 2023 roku? Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28-kwietnia wprowadzi obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (indywidualnych, wielorodzinnych oraz mieszkań). Do tej pory przy zakupie mieszkania, kupujący miał prawo wymagać od sprzedającego sporządzenia certyfikatu i ten wymóg był zawierany w umowie przedwstępnej czy przyrzeczonej lecz nie był on obowiązkowy. Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku.

Zacznijmy jednak od tego czym właściwie jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  • świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia,
  • obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części wynika z prawa europejskiego, a jego celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach,
  • dzięki nim właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania.

Co zmienia nowelizacja ustawy dotycząca świadectwa energetycznego budynku?

Według nowych przepisów od dnia 28 kwietnia 2023 roku właściciel lub zarządca budynku, lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności u notariusza (nie tylko, jak było do tej pory, przy umowie sprzedaży, ale przy każdej czynności prawnej przenoszącej własność nieruchomości) lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

Co istotne, obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej obejmie wszystkie budynki i domy jednorodzinne niezależnie od daty ich wybudowania

Czym grozi brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Na mocy obowiązujących nadal przepisów, w przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiązuje się z obowiązku przekazania świadectwa, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, nabywca albo najemca może zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy, albo wynajmującego.

Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się na podstawie odpowiedniej metodologii zgodnej z przepisami prawa. Według przepisów takie świadectwo może sporządzić osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana wyrokiem prawomocnym. Dodatkowo powinna ona ukończyć studia wyższe z uzyskanym tytułem zawodowego inżyniera architekta, architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo studia wyższe inne niż wymienione, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Ile może kosztować przygotowanie audytu energetycznego budynku?

Cena świadectwa energetycznego budynku może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, jego lokalizacja, stopień skomplikowania projektu, a także od regionu, w którym znajduje się budynek. W Polsce ceny świadectw energetycznych zaczynają się od kilkuset złotych i mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych w przypadku dużych i skomplikowanych budynków. Warto pamiętać, że cena świadectwa energetycznego budynku jest uzależniona od wielu czynników i może się różnić w zależności od wybranego wykonawcy. Jeśli mówimy o mieszkaniu, koszt wyniesie w zależności od lokalizacji między 400- do nawet 1000zł.

Zmiany w prawie dot. certyfikatu energetycznego budynku – podsumowanie

W obowiązującym od 28 kwietnia 2023 roku stanie prawnym, przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; zaś kopii lub wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawarciu umowy najmu. Nabywca albo najemca nie będą mogli zrzec się prawa do otrzymania odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii lub wydruku, zaś na notariuszu spocznie obowiązek odnotowania w akcie notarialnym faktu przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy dokumentu notariusz będzie zobowiązany pouczyć podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.